Habitatges d’ús turístic (HUT)

Els habitatges d’ús turístic tenen la consideració d’empreses turístiques d’allotjament, i requereixen la corresponent declaració responsable de compliment dels requisits exigits per la normativa vigent.

D’aquesta manera, es garanteix una qualitat mínima exigible, i s’equiparen a la resta d’allotjaments turístics que necessiten dels permisos o llicències pertinents per desenvolupar la seva activitat.

El títol habilitant per a l’exercici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic, l’atorga l’ajuntament del municipi on està ubicat l’habitatge.

Llistat d’habitatges d’ús turístic al municipi de Mont-ras