Ordenances


REGLAMENTS


MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2024

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió extraordinària celebrada el 2 de novembre de 2023 ha adoptat el següent acord:

Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals per a l’exercici 2024:

  • Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre Béns Immobles
  • Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius, llicències urbanístiques, comunicacions prèvies i intervenció municipal en activitats i instal·lacions
  • Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
  • Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa per la recollida i tractament de residus
  • Ordenança fiscal núm. 11 Reguladora de l’aprofitament especial del domini públic
 • Certificat d’acord
 • Anunci aprovació inicial