Selecció de personal Projecte “Va de feina” 2022

ANUNCI

Anunci sobre l’aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d’una persona de suport a la brigada municipal, dins el Projecte Va de feina 2022.
Havent estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 d’abril de 2022, les bases que han de regir la selecció, per a la contractació laboral temporal durant un mes, d’una persona de suport a la brigada municipal dins del Programa Brigada Jove, per al foment de l’ocupació en joves que no tinguin experiència laboral, es fa públic que es poden consultar les bases i obtenir el model d’instància a presentar al web municipal (www.mont -ras.cat), Seu Electrònica, apartat Selecció de personal pel Projecte Va de feina 2022).

RECURSOS
Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la seva publicació al web municipal, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona. Potestativament es pot interposar prèviament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi esta t dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient interposar.

Mont-ras, 8 d’abril de 2022
Vanessa Peiró i Royán
Alcaldessa

QUÈ S’OFEREIX?

 • 1 plaça com operari/a de suport a la brigada municipal
 • Mitja jornada durant el mes de juliol 2022

REQUISITS PER ACCEDIR-HI

 1. Nascuts entre l’1 d’agost de 2002 i l’30 de juny de 2006 (De 16 a 20 anys durant el contracte).
 2. Estar empadronat/da a Mont-ras amb una antiguitat mínima d’1 mes a la data d’inici del termini per a la presentació de sol·licituds.
 3. Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent (en el moment d’iniciar el contracte laboral).
 4. No patir cap malaltia que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions per les quals es realitza la present convocatòria.
 5. No trobar-se exclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.
 6. No haver participant en edicions anteriors del projecte.

TERMINI 

Es poden realitzar sol·licituds FINS EL PROPER DIJOUS 12 DE MAIG DE 2022

COM PARTICIPAR-HI?

Realitzant una sol·licitud (INSTÀNCIA GENÈRICA), adjuntant tota la documentació exigida a les bases de la convocatòria (important omplir el MODEL ESPECÍFIC)

Es realitzarà un SORTEIG, entre tots/es els/les candidats/es que compleixin els requisits, DIMECRES 18 DE MAIG A LES 12H EN UN ACTE PÚBLIC A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS

DOCUMENTS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD

 1. Instància genèrica
 2. Model específic “Va de feina 2022”
 3. Autorització paterna/materna per a menors d’edat
 4. Currículum vitae
 5. Còpia del DNI
 6. Declaració responsable de titulació exigida (en cas que encara no tingueu la ESO)

TOTA LA INFORMACIÓ I DOCUMENTS A PRESENTAR ELS TROBAREU AQUÍ, A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA