Torres de defensa

A més, hi ha diverses torres de defensa, que sovint fortificaven masies per l’afany de defensa contra els atacs dels pirates. Algunes d’elles són:

  • La torre de Can Colom o Torre Ferrera. Les restes de la torre de Can Colom es troben al cim d’un petit turó, a ponent de la masia Can Colom i molt a la vora d’ella, en el vessant nord-oriental del puig de Cucala.
  • El mur d’aquesta torre, de planta circular, sobresurt poc més d’un metre del sòl en tot el seu perímetre, circumstància que indueix a creure que fou enderrocada a posta. Aquest mur té uns dos metres d’amplada. Un arrebossat d’armagassa, molt dur, indubtablement antic, impedeix veure l’aparell.
  • El lloc on s’alçava la torre domina les terres del corredor de Palafrugell, sens dubte es tracta d’una torre de guaita perquè la seva posició permetia albirar els camins més importants de la contrada i part del litoral.
  • Recordem que el poble apareix esmentat en els primers documents conservats que hi fan referència, del segle XI, amb el nom de Torroella de Mont-ras. Aquest nom es continua emprant durant tota l’Edat Mitjana.
  • La torre de Can Colom, els escassos vestigis que se’n conserven, són de difícil datació. El seu ferm arrebossat ens recorda, tanmateix, el que ha aparegut en les restes de l’absis trapezial, preromànic, de l’antiga església de St. Cristòfol de Fonolleres (terme de Parlavà al B.E.).
  • No és impossible, doncs, que aquesta torre de vigilància sigui alt-medieval o àdhuc d’origen anterior, baix-romana. Per dissort la malesa dels seus contorns i els enderrocs del seu interior motiven que no coneguem troballes de ceràmica d’aquest lloc. No hi ha dubte que una exploració i excavació de les restes i dels seus voltants seria d’interès. Una altra torre de defensa és Torre Simona. Està situada en un terreny planer, al sud-est de la població que actualment dona basament a una urbanització. Per arribar a la torre ens hem d’endinsar a la urbanització. Està en una masia de propietat privada. La torre no té accés públic, amb tot es pot observar perfectament des de l’exterior.

La torre Simona és de planta rectangular i està construïda amb carreus de granit ben escairats. Es troba en un estat de conservació considerable i manté en la part superior de la corsera, que té tres arcs en el costat nord i sud i quatre a llevant i ponent. També s’hi obren algunes sageteres, des de on disparaven les fletxes en defensa dels atacs enemics.

Antigament, estava adossada a la masia que ha estat enderrocada; en l’actualitat es pot contemplar aïllada. Datable als segles XIV i XV, és una de les més antigues i més notables, arquitectònicament parlant, de tota la comarca. Finalment, podríem esmentar la Torre de Can Niell al mas Gorgoll, de forma cilíndrica i construïda amb pedruscall i argamassa. Té una teulada cònica i s’hi obren quatre espitlleres quadrangulars, a més de conservar restes del pont que la comunicava amb el mas al qual es trobava adossada.