CEIP Torres Jonama de Mont-ras

Qui som?

 • El CEIP Torres Jonama de Mont-ras és una escola pública que imparteix els nivells d’Educació Infantil i Educació Primària dels 3 als 12 anys.

 • És una escola catalana arrelada al seu medi, democràtica, aconfessional, pluralista i no sexista.

 • Té com a objectiu l’educació integral de l’alumnat. Fomenta una educació que afavoreixi actituds basades en el respecte als altres i a sí mateixos; en la formació per a la pau, la solidaritat i la col·laboració en les persones i els pobles; el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat.

 • L’Escola dóna un tracte personalitzat que s’adeqüi a les necessitats de cada alumne/a. Tota la comunitat educativa participa en la gestió del centre.


Taller de plàstica. Educació Infantil

Característiques específiques:

 • A part dels i els mestres tutors/es i per atendre millor la diversitat es compta amb mestres de suport. L’Equip d’Atenció Psicopedagogia (EAP) de la zona fa el seguiment dels nens i nenes quan cal. Es disposa de mestres especialistes d’Anglès, Educació Física, Música i Educació Especial que imparteixen aquestes matèries.

 • L’Escola disposa d’una aula d’informàtica amb tecnologia punta on els nens i nenes hi fan activitats des de P-3. Es treballen les tecnologies relacionades amb la informació i la comunicació, integrant Internet al treball diari de l’aula, utilitzant programari educatiu, tractament de textos i millorant les destreses de recerca i comunicació de l’alumnat. Les aules de l’escola estan equipades amb un ordinador connectat a la xarxa i a Internet. A la pàgina web del centre s’hi poden consultar gran part de les activitats de l’Escola.

 • L’Escola disposa d’una sala d’usos múltiples equipada com a aula de música amb diferents instruments (piano, xilòfons, carillons, instruments de percussió,…) i d’anglès amb tot el material didàctic més actual del mercat i un laboratori d’idiomes. També hi ha una biblioteca amb bibliografia actualitzada i servei de préstec. Laboratori equipat amb el material necessari per a l’experimentació a l’Educació Infantil i Primària. A l’aula d’Educació Especial s’hi atenen els alumnes amb dificultats d’aprenentatges.


Aula d’educació especial

 • En tots els cicles s’ofereixen modalitats de treball diferents: racons, tallers, treballs de recerca, experimentació…

 • L’educació física i la psicomotricitat es realitza al pavelló poliesportiu municipal annex a l’escola. Es disposa de material per a tots els cursos.

 • Cada any els nens i nenes de 1r, 3r i 5è de primària segueixen un curset de natació a la piscina municipal de Palafrugell.

 • L’Escola celebra les festes més representatives de la cultura del nostre país afavorint una relació cordial i de col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa (alumnat, mestres, famílies, ajuntament, personal no docent, etc.)

 • Cada curs l’escola treballa un eix transversal. Tot l’alumnat del centre des dels més petits fins als més grans treballen un tema comú i comparteixen les experiències i els aprenentatges.

 • Cada trimestre es fa una sortida per visitar, estudiar i aprofundir temes del currículum.

 • L’alumnat de primària que ho desitja pot formar part de la Coral Refilets, que assaja una hora setmanal i participa en concerts.


1r. Premi Webs Ciències 2002


Contacte

Adreça: C/ Torres Jonama, 9 – 17253 Mont-ras

Telèfon i fax: 972 304 769

Mail: ceiptorresjonama@xtec.cat

Web: https://agora.xtec.cat/ceiptorresjonama/

 • L'AMPA i l'Ajuntament
  • L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i l’Ajuntament participen i col.laboren en totes les activitats del centre.

  • Cada curs fan importants aportacions econòmiques per millorar els equipaments i adquirir nou material didàctic (ordinadors, instruments musicals, material de laboratori…)

  • L’AMPA es responsabilitza d’organitzar les activitats extraescolars de 12 a 13h. i de 17 a 18h. (patinatge, plàstica, anglès, teatre, poliesportiu, casalet, … en són alguns exemples)

  • El menjador és gestionat per l’A.M.P.A. que s’ocupa de la contractació i seguiment del càtering i dels monitors.

  The pupils of sixth class have performed the play: The Legend of Saint George(2000-2001)
  Projecte Comenius