Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola bressol “El Gira-sol” de Mont-ras

Tipus: Associació

Número d’inscripció al registre: 34633

Data d’inscripció al registre: 12/6/2007

Adreça: Carrer Torres Jonama, 11

Població: Mont-ras

Codi Postal: 17253

Comarca: Baix Empordà

Finalitat:

  1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  2. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
  3. Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  4. Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  5. Facilitar fa col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  7. Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

Classificació general: Ensenyament, formació i investigació

Classificació específica: PARES D’ALUMNES

Òrgans de govern:

Presidenta: Davinia Fernández Gamo

Secretària: Montserrat García Valencia

Tresorera: Alba Berdún Vázquez

Tel. contacte: Escola Bressol (972 305 030)