Consulta prèvia futures normes

Consultes prèvies a l’elaboració de nous projectes d’ordenances o reglaments

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

La consulta es duu a terme amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana en el procés d’elaboració de normes, així com definir els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions i aportacions a la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@mont-ras.cat, i/o mitjançant instància genèrica.

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament regulador dels serveis públics municipals de subministrament d’aigua potable i claveguera dins del municipi de Mont-ras

Termini de consulta del dia 31 d’octubre a 30 de novembre de 2023


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en els actes d’edificació i ús del sòl de Mont-ras

Termini de consulta del dia 31 d’octubre a 30 de novembre de 2023


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança reguladora de l’abastament d’aigua potable en situacions de sequera

Termini de consulta del dia 1 al 30 de novembre de 2023

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’abastament d’aigua en situacions de sequera i text provisional de l’OMR

Termini d’exposició pública fins al dia 02/02/2024

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu d’Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana

Termini de consulta del dia 1 al 29 de febrer de 2024