Ordenances i reglaments

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PER UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES


MUNICIPALS


MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS. TARIFES DOCUMENTS CEMENTIRI MUNICIPAL

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió ordinària celebrada el 7 de març de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, en el seu epígraf 6: Tarifes del cementiri municipal.
Podeu consulta aquí, els següents documents:


MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA LLAR D’INFANTS

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió ordinària celebrada el 4 de juliol de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la llar d’infants. Podeu consultar-hi els següents documents:


APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CITUADANA