PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA

L’estat actual declarat de Sequera per l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA en el moment de redacció del present document, segons el definit en el PES (Pla Especial de Sequera de Catalunya), des de 6 de març de 2023 és de situació de PRE EMERGÈNCIA (Sequera Hidrològica) i de SEQUERA EXTREMA (Sequera Pluviomètrica)

L’Ajuntament de Mont-ras té la voluntat de conscienciar a la seva població i usuaris per tal d’aplicar i vetllar de manera coordinada les mesures previstes en aquest Pla i poder executar mesures de caràcter preventiu i immediat que permetin una gestió anticipada dels futurs escenaris durant la sequera hidrològica.

Tot i no ser obligatori en els municipis de menys de 20.000 habitants, l’Ajuntament, en sessió plenària de 29 de gener de 2024 ha aprovat inicialment el Pla d’emergència en situació de sequera per al municipi de Mont-ras, per donar compliment als objectius establerts en el document de Recomanacions per als municipis per a la redacció dels Plans d’emergència en situacions de sequera elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

El document contempla les actuacions a dur a terme en funció de l’escenari de sequera que es vagi produint per determinar els consums màxims a nivell global que es poden produir.

Igualment aquests càlculs inclouen la base perquè el Comitè Municipal de Sequera, òrgan de gestió i consulta del servei municipal, determini els consums individuals per abonat que han de tenir per complir amb el límit global municipal. 

Aprovació inicial BOP Girona núm 29 de 9 de febrer de 2024

Pla especial d’emergència en situacions de sequera: PE Mont-ras.pdf_s.pdf

Ordenança Municipal reguladora de l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situacions de sequera: Consultar aquí

Mesures restrictives en situació d’emergència 1