Establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable i clavegueram de Mont-ras

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el día 13 de novembre de 2023, va acordar, entre d’altres assumptes, aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram de Mont-ras, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament regulador del servei.

D’acord amb l’article 178.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya i amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, es sotmet el present expedient amb els documents esmentats a l’apartat anterior als tràmits d’informació pública i audiència, per un termini de trenta dies hàbils.

A aquests efectes es publicaran els corresponents anuncis en Butlletí Oficial de la Província de Girona, el Diari de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a l’efecte de que els particulars i Entitats puguin formular les observacions que estimin pertinents.
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP de Girona (225 de 23 de novembre de 2023) fins a l’11 de gener de 2024.

De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els seus apartats 1 c) i d) i 2, també es podrà accedir als documents sotmesos al període d’informació pública a través d’aquest lloc web.

Podeu accedir als documents mitjançant els següents enllaços: