Actes juntes de govern

Segons dictamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, arrel de la consulta formulada per un Ajuntament sobre la possibilitat de publicar les actes del Ple i la Junta de Govern Local a la web Municipal, resulta que d’acord amb el que estableix l’article 70.1 de la LRBRL i l’article 156.1 del TRLMRLC, les sessions de la Junta de Govern Local no tenen caràcter públic.

En el mateix sentit, l’article 113.1.b) del ROF també estableix que les sessions d’aquest òrgan no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d’aquests a la comunitat autònoma i l’Administració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia de l’Acta a tots els membres de la corporació.

Per tant, i amb independència que continguin o no dades de caràcter personal, només podran tenir accés a les actes de la Comissió de Govern aquelles persones que estiguin legitimades d’acord amb la legislació aplicable. A aquests efectes caldrà tenir present el règim d’accés de l’article 37 LRJPAC.

Vist tot el que s’ha exposat anteriorment, aquest Ajuntament, a fi de complir amb la normativa actual, ha procedit a retirar les actes de la Junta de Govern que fins ara es publicaven amb la única voluntat d’oferir als ciutadans el dret d’accés a la informació en poder de l’administració pública i transparència en el desenvolupament de les seves funcions.