Selecció de personal Projecte “Va de feina” 2024


QUÈ S’OFEREIX?

 • 1 plaça per a joves com a auxiliar administratiu/va a les oficines de l’Ajuntament de Mont-ras
 • Mitja jornada durant el mes de juliol i agost de 2024

TERMINI 

DEL 28 DE MARÇ AL 19 D’ABRIL DE 2024 (ambdós inclosos)

(Corresponent al termini de 15 dies hàbils des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província número 62 del 27 de març de 2024)

BASES DE LA CONVOCATÒRIACONSULTA-LES AQUÍ

CONDICIÓ D’ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

Les persones que es presentin a la convocatòria cal que compleixin les següents condicions, tal i com especifica el projecte:

 •  Tenir entre 16 (fets abans de l’1 de juliol de 2024) i 20 anys (fets com a màxim el 31 d’agost de 2024)
 • Estar empadronat/da a Mont-ras amb una antiguitat mínima d’1 mes a la data d’inici del termini per a la presentació de sol·licituds.
 • Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent (en el moment d’iniciar el contracte laboral).
 • No patir cap malaltia que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions per les quals es realitza la present convocatòria.
 • No trobar-se exclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.
 • No haver participat en edicions anteriors del projecte.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es farà amb l’enviament d’una instància genèrica (ACCÉS AQUÍ) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-ras.

Caldrà adjuntar els següents documents:

 • Model de sol·licitud “Va de feina” . DESCARREGA AQUÍ
 • Autorització paterna/materna DESCARREGA AQUÍ
 • Còpia de la titulació exigida o declaració jurada titulació DESCARREGA AQUÍ
 • Còpia del DNI de l’aspirant
 • Currículum vitae de l’aspirant

Per a més informació: joventut@mont-ras.cat