Urbanisme

MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSDIÀRIES I DE PLANEJAMENT DE MONT-RAS EN L’ÀMBIT DE LA UA-9


SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL PER UNA ACTIVITAT D’ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES NO PERMANENTS DESMUNTABLES, PER A LA CELEBRACIÓ DE L’ESPAI “VILLAGE DEL FESTIVAL CAP ROIG 2023”


MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MONT-RAS EN L’ÀMBIT DEL SAU-4
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 7 de març de 2022 va aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit del SAU-4. Podeu consultar aquí la documentació:


APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SAU-4
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2022, l’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial del SAU-4. Podeu consultar la documentació:


PROJECTE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL LLICÈNCIA AMBIENTAL PER L’ACTIVITAT DE GESTOR DE RESIDUS DE VEHICLES FORA D’ÚS